<ค้นหาตามรหัสสินค้า
อสังหาฯทุกธนาคาร
ค้นหาตามรหัสธนาคาร
/ รหัสของบริษัท
ค้นหาจากชื่อโครงการ
ค้นหาจากรหัสสาขา

เลือกสินค้า

ค้นหาจาก keyword
 
ค้นหาจากมือถือ
>>
ธ.อาคารสงเคราะห์
>> ธ.นครหลวงไทย
>> ธ.กรุงศรีอยุธยา
>> ธ.กรุงเทพ
>> ธ.กสิกรไทย
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
   
 

 
>>
>>
>>
>>
>>
   


 

 
คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียม

ราคาซื้อขาย
ราคาประเมิน (ราคาประเมินจากกรมที่ดิน)
ยอดเงินกู้ (จำนอง)
ปีถือครองทรัพย์สิน ปี
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 1 ปี

 

การได้มาโดยมรดกหรือการให้
การได้มาโดยทางอื่น

 

การได้มาโดยมรดกหรือการให้ ในเขต**
การได้มาโดยมรดกหรือการให้ นอกเขต

 

ค่าจดจำนอง (1% ของราคาจำนอง) 0.00
ค่าธรรมเนียมการโอน
0.00
ค่าอากร (0.5% ของราคาขาย) 0.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (เป็นภาษีที่ท่านต้องชำระในกรณีเป็นผู้ขาย)
0.00
ภาษีเงินได้บุคคล (ใช้อัตราภาษีก้าวหน้า) 0.00 ------
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 0.00

ในเขต**(หมายถึงกรุงเทพ เทศบาล สุขาภิบาลเมืองพัทยาหรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฏหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ)


ค่าธรรมเนียม
ลำดับที่ รายการ % การคิดคำนวณ
1. ค่าจดจำนองที่ดิน 1.00
2. ค่าธรรมเนียมการโอน 2.00
3. ค่าอากร 0.50
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมภาษีท้องถิ่น) 3.30
5. ภาษีเงินได้บุคคล (อัตราภาษีก้าวหน้า) 0.00

ค่าธรรมเนียม ภาษีต่างๆ
>ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
>ภาษีธุรกิจเฉพาะ
>ค่าธรรมเนียมการโอน
>อากรแสตมป์
>ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
>การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

English Version